ὑπηρέται
Englishman's Concordance
ὑπηρέται (hypēretai) — 9 Occurrences

Mark 14:65 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν
NAS: to Him, Prophesy! And the officers received
KJV: and the servants did strike
INT: and the officers with the palm him

Luke 1:2 N-NMP
GRK: αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ
NAS: were eyewitnesses and servants of the word,
KJV: and ministers of the word;
INT: eyewitnesses and servants having been of the

John 7:45 N-NMP
GRK: οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς
NAS: The officers then came
KJV: came the officers to
INT: therefore the officers to the

John 7:46 N-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν
NAS: The officers answered, Never
KJV: The officers answered, Never
INT: Answered the officers Never spoke

John 18:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων
NAS: and the commander and the officers of the Jews,
KJV: and officers of the Jews
INT: and the officers of the Jews

John 18:18 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες
NAS: the slaves and the officers were standing
KJV: and officers stood there,
INT: and the officers a fire of coals having made

John 18:36 N-NMP
GRK: ἐμή οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ
NAS: world, then My servants would be fighting
KJV: then would my servants fight, that
INT: my attendants my

John 19:6 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες
NAS: the chief priests and the officers saw
KJV: therefore and officers saw him,
INT: and the officers they cried out saying

Acts 5:22 N-NMP
GRK: δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον
NAS: But the officers who came did not find
KJV: But when the officers came, and found
INT: moreover having come [the] officers not did find

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page