ὑφ'
Englishman's Concordance
ὑφ' (hyph') — 9 Occurrences

Acts 4:11 Prep
GRK: ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ' ὑμῶν τῶν
KJV: was set at nought of you
INT: having been rejected by you the

Romans 3:9 Prep
GRK: Ἕλληνας πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι
NAS: and Greeks are all under sin;
KJV: that they are all under sin;
INT: Greeks all under sin [with] being

Romans 15:24 Prep
GRK: ὑμᾶς καὶ ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι
KJV: thitherward by you,
INT: you and by you to be set forward

1 Corinthians 4:3 Prep
GRK: ἐστιν ἵνα ὑφ' ὑμῶν ἀνακριθῶ
KJV: that I should be judged of you, or
INT: it is that by you I be examined

2 Corinthians 1:16 Prep
GRK: ὑμᾶς καὶ ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι
KJV: and of you
INT: you and by you to be set forward

2 Corinthians 3:3 Prep
GRK: Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ' ἡμῶν ἐνγεγραμμένη
KJV: of Christ ministered by us, written
INT: of Christ having been ministered to by us having been inscribed

2 Corinthians 8:19 Prep
GRK: τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν πρὸς
KJV: which is administered by us to
INT: which [is] administered by us for

2 Corinthians 8:20 Prep
GRK: τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν
KJV: which is administered by us:
INT: which [is] administered by us

2 Corinthians 12:11 Prep
GRK: γὰρ ὤφειλον ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι
KJV: to have been commended of you:
INT: indeed ought by you to have been commended

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page