ὑπηρετῶν
Englishman's Concordance
ὑπηρετῶν (hypēretōn) — 3 Occurrences

Matthew 26:58 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ
NAS: in, and sat down with the officers to see
KJV: with the servants, to see
INT: with the guards to see the

Mark 14:54 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος
NAS: and he was sitting with the officers and warming
KJV: with the servants, and
INT: with the officers and warming himself

John 18:22 N-GMP
GRK: παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα
NAS: one of the officers standing nearby
KJV: one of the officers which stood by
INT: standing by of the officers gave a blow with the palm

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page