1388. δόλος (dolos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1388. δόλος (dolos) — 11 Occurrences

Matthew 26:4 N-DMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ
NAS: Jesus by stealth and kill
KJV: Jesus by subtilty, and
INT: Jesus by trickery they might seize and

Mark 7:22 N-NMS
GRK: πλεονεξίαι πονηρίαι δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς
NAS: [and] wickedness, [as well] [as] deceit, sensuality,
KJV: wickedness, deceit, lasciviousness,
INT: covetous desires wickednesses deceit sensuality envy

Mark 14:1 N-DMS
GRK: αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν
NAS: to seize Him by stealth and kill
KJV: him by craft, and put [him] to death.
INT: him by stealth having taken they might kill [him]

John 1:47 N-NMS
GRK: ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν
NAS: there is no deceit!
KJV: is no guile!
INT: in whom deceit not is

Acts 13:10 N-GMS
GRK: πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης
NAS: of all deceit and fraud,
KJV: full of all subtilty and all
INT: full of all deceit and all

Romans 1:29 N-GMS
GRK: φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας ψιθυριστάς
NAS: strife, deceit, malice;
KJV: debate, deceit, malignity;
INT: murder strife deceit malice gossips

2 Corinthians 12:16 N-DMS
GRK: ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
NAS: fellow that I am, I took you in by deceit.
KJV: I caught you with guile.
INT: being crafty with trickery you I caught

1 Thessalonians 2:3 N-DMS
GRK: οὐδὲ ἐν δόλῳ
NAS: or by way of deceit;
KJV: nor in guile:
INT: nor in trickery

1 Peter 2:1 N-AMS
GRK: καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις
NAS: and all deceit and hypocrisy
KJV: and all guile, and hypocrisies,
INT: and all trickery and hypocrisies

1 Peter 2:22 N-NMS
GRK: οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ
NAS: NOR WAS ANY DECEIT FOUND
KJV: sin, neither was guile found in
INT: neither was found trickery in the

1 Peter 3:10 N-AMS
GRK: μὴ λαλῆσαι δόλον
NAS: AND HIS LIPS FROM SPEAKING DECEIT.
KJV: that they speak no guile:
INT: not to speak deceit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page