δόλῳ
Englishman's Concordance
δόλῳ (dolō) — 4 Occurrences

Matthew 26:4 N-DMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ
NAS: Jesus by stealth and kill
KJV: Jesus by subtilty, and
INT: Jesus by trickery they might seize and

Mark 14:1 N-DMS
GRK: αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν
NAS: to seize Him by stealth and kill
KJV: him by craft, and put [him] to death.
INT: him by stealth having taken they might kill [him]

2 Corinthians 12:16 N-DMS
GRK: ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
NAS: fellow that I am, I took you in by deceit.
KJV: I caught you with guile.
INT: being crafty with trickery you I caught

1 Thessalonians 2:3 N-DMS
GRK: οὐδὲ ἐν δόλῳ
NAS: or by way of deceit;
KJV: nor in guile:
INT: nor in trickery

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page