4130. πλήθω, ()
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4130. πλήθω, () — 24 Occurrences

Matthew 22:10 V-AIP-3S
GRK: ἀγαθούς καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος
KJV: the wedding was furnished with guests.
INT: good and became full the wedding feast

Matthew 27:48 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους
KJV: and filled [it] with vinegar,
INT: having taken a sponge having filled [it] and with vinegar

Luke 1:15 V-FIP-3S
GRK: πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ
KJV: and he shall be filled with the Holy
INT: [of the] Spirit holy he will be filled even from

Luke 1:23 V-AIP-3P
GRK: ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
KJV: ministration were accomplished, he departed
INT: it came to pass when were fulfilled the days

Luke 1:41 V-AIP-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου
KJV: Elisabeth was filled with the Holy
INT: of her and was filled with [the] Spirit Holy

Luke 1:57 V-AIP-3S
GRK: δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος
KJV: time came that she
INT: moreover Elizabeth was fulfilled the time

Luke 1:67 V-AIP-3S
GRK: πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου
KJV: Zacharias was filled with the Holy
INT: father of him was filled with [the] Spirit Holy

Luke 2:6 V-AIP-3P
GRK: αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
KJV: the days were accomplished that she
INT: they there were fulfilled the days

Luke 2:21 V-AIP-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ
KJV: days were accomplished for the circumcising
INT: And when were fulfilled days eight

Luke 2:22 V-AIP-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
KJV: of Moses were accomplished, they brought
INT: And when were fulfilled the days

Luke 4:28 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ
KJV: these things, were filled with wrath,
INT: And were filled all with anger

Luke 5:7 V-AIA-3P
GRK: ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ
KJV: they came, and filled both the ships,
INT: they came and filled both the

Luke 5:26 V-AIP-3P
GRK: θεόν καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες
KJV: and were filled with fear,
INT: God and were filled with fear saying

Luke 6:11 V-AIP-3P
GRK: Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας καὶ
KJV: And they were filled with madness; and
INT: themselves moreover were filled with rage and

Luke 21:22 V-ANP
GRK: εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ
INT: are that may be accomplished all things that

Acts 2:4 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος
KJV: all filled with the Holy
INT: And they were filled all Spirit

Acts 3:10 V-AIP-3P
GRK: ἱεροῦ καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ
KJV: and they were filled with wonder
INT: temple and they were filled with wonder and

Acts 4:8 V-APP-NMS
GRK: τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου
KJV: Peter, filled with the Holy
INT: Then Peter having been filled with [the] Spirit Holy

Acts 4:31 V-AIP-3P
GRK: συνηγμένοι καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ
KJV: all filled with the Holy
INT: assembled and they were filled with all the

Acts 5:17 V-AIP-3P
GRK: τῶν Σαδδουκαίων ἐπλήσθησαν ζήλου
KJV: of the Sadducees,) and were filled with indignation,
INT: of the Sadducees were filled with jealousy

Acts 9:17 V-ASP-2S
GRK: ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου
KJV: and be filled with the Holy
INT: you might receive sight and be filled [of the] Spirit holy

Acts 13:9 V-APP-NMS
GRK: καὶ Παῦλος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου
KJV: [is called] Paul,) filled with the Holy
INT: also [is] Paul having been filled [the] Spirit Holy

Acts 13:45 V-AIP-3P
GRK: τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ
KJV: the multitudes, they were filled with envy,
INT: the crowds were filled with envy and

Acts 19:29 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις
KJV: city was filled with confusion:
INT: And was filled the city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page