Ἐπειδὴ
Englishman's Concordance
Ἐπειδὴ (Epeidē) — 10 Occurrences

Luke 7:1 Conj
GRK: Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα
NAS: When He had completed all
INT: And when he had completed all

Luke 11:6 Conj
GRK: ἐπειδὴ φίλος μου
KJV: For a friend of mine
INT: since a friend of my

Acts 13:46 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν
NAS: to you first; since you repudiate
KJV: to you: but seeing ye put it
INT: of God but since you thrust away it

Acts 14:12 Conj
GRK: Παῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν
NAS: Hermes, because he was the chief
KJV: Paul, Mercurius, because he was
INT: Paul Hermes because he was

Acts 15:24 Conj
GRK: Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι
NAS: Since we have heard that some
KJV: Forasmuch as we have heard, that
INT: Inasmuch as we have heard that

1 Corinthians 1:21 Conj
GRK: ἐπειδὴ γὰρ ἐν
NAS: For since in the wisdom of God
KJV: For after that in the wisdom
INT: since indeed in

1 Corinthians 1:22 Conj
GRK: ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι
INT: Since both Jews

1 Corinthians 14:16 Conj
GRK: σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ τί λέγεις
NAS: at your giving of thanks, since he does not know
KJV: giving of thanks, seeing he understandeth
INT: your thanksgiving since what you say

1 Corinthians 15:21 Conj
GRK: ἐπειδὴ γὰρ δι'
NAS: For since by a man [came] death,
KJV: For since by man
INT: since indeed by

Philippians 2:26 Conj
GRK: ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν
NAS: because he was longing for you all
KJV: For he longed after
INT: since longing after he was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page