4908. συνετός (sunetos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4908. συνετός (sunetos) — 4 Occurrences

Matthew 11:25 Adj-GMP
GRK: σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας
NAS: from [the] wise and intelligent and have revealed
KJV: and prudent, and
INT: wise and learned and did reveal

Luke 10:21 Adj-GMP
GRK: σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας
NAS: from [the] wise and intelligent and have revealed
KJV: and prudent, and
INT: wise and intelligent and did reveal

Acts 13:7 Adj-DMS
GRK: Παύλῳ ἀνδρὶ συνετῷ οὗτος προσκαλεσάμενος
NAS: a man of intelligence. This man
KJV: Sergius Paulus, a prudent man; who
INT: Paulus man an intelligent He having called to [him]

1 Corinthians 1:19 Adj-GMP
GRK: σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω
NAS: AND THE CLEVERNESS OF THE CLEVER I WILL SET ASIDE.
KJV: the understanding of the prudent.
INT: intelligence of the intelligent ones I will frustrate

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page