3725. ὅριον (horion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3725. ὅριον (horion) — 12 Occurrences

Matthew 2:16 N-DNP
GRK: πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ
NAS: and all its vicinity, from two years old
KJV: in all the coasts thereof, from
INT: all the vicinity of it from

Matthew 4:13 N-DNP
GRK: παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ
NAS: which is by the sea, in the region of Zebulun
KJV: in the borders of Zabulon
INT: [is] on the sea-side in [the] region of Zebulun and

Matthew 8:34 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
NAS: Him to leave their region.
KJV: out of their coasts.
INT: from the region of them

Matthew 15:22 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα
NAS: woman from that region came
KJV: the same coasts, and cried
INT: from the region same having come out

Matthew 15:39 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν
NAS: and came to the region of Magadan.
KJV: came into the coasts of Magdala.
INT: to the region of Magadan

Matthew 19:1 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας
NAS: and came into the region of Judea
KJV: came into the coasts of Judaea beyond
INT: to the region of Judea

Mark 5:17 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
NAS: to implore Him to leave their region.
KJV: out of their coasts.
INT: from the region of them

Mark 7:24 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὅρια Τύρου καὶ
NAS: from there to the region of Tyre
INT: into the region of Tyre and

Mark 7:31 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν
NAS: He went out from the region of Tyre,
KJV: departing from the coasts of Tyre and
INT: from the region of Tyre he came

Mark 7:31 N-GNP
GRK: μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως
NAS: within the region of Decapolis.
KJV: the midst of the coasts of Decapolis.
INT: [the] midst of the region of [the] Decapolis

Mark 10:1 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας
NAS: from there to the region of Judea
KJV: into the coasts of Judaea
INT: into the region of Judea

Acts 13:50 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
NAS: and drove them out of their district.
KJV: out of their coasts.
INT: from the district of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page