σαββάτων
Englishman's Concordance
σαββάτων (sabbatōn) — 11 Occurrences

Matthew 28:1 N-GNP
GRK: Ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ
NAS: after the Sabbath, as it began to dawn
KJV: In the end of the sabbath, as it began to dawn
INT: after moreover Sabbath it being dawn

Matthew 28:1 N-GNP
GRK: εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ
NAS: the first [day] of the week, Mary
KJV: the first [day] of the week, came
INT: toward [the] first [day] of [the] week came Mary

Mark 16:2 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ
NAS: on the first day of the week, they came
KJV: the first [day] of the week, they came
INT: first [day] the of the week they come to

Luke 4:16 N-GNP
GRK: ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν
NAS: the synagogue on the Sabbath, and stood
KJV: the synagogue on the sabbath day, and
INT: day of the Sabbath into the

Luke 24:1 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως
NAS: But on the first day of the week, at early dawn,
KJV: upon the first [day] of the week, very early in the morning,
INT: [the] first [day] of the week morning very early

John 20:1 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ
NAS: on the first [day] of the week Mary
KJV: The first [day] of the week cometh
INT: [the] first [day] of the week Mary

John 20:19 N-GNP
GRK: τῇ μιᾷ σαββάτων καὶ τῶν
NAS: the first [day] of the week, and when the doors
KJV: the first [day] of the week, when
INT: the first of [the] week and of the

Acts 13:14 N-GNP
GRK: ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν
NAS: Antioch, and on the Sabbath day
KJV: the synagogue on the sabbath day,
INT: day of the Sabbath they sat down

Acts 16:13 N-GNP
GRK: ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω
NAS: And on the Sabbath day we went
KJV: And on the sabbath we went out of
INT: day of the Sabbath we went forth outside

Acts 20:7 N-GNP
GRK: μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν
NAS: On the first day of the week, when we were gathered together
KJV: the first [day] of the week, when the disciples
INT: first [day] of the week having come together we

Colossians 2:16 N-GNP
GRK: νεομηνίας ἢ σαββάτων
NAS: a new moon or a Sabbath day --
KJV: or of the sabbath [days]:
INT: new moon or Sabbath

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page