σαββάτῳ
Englishman's Concordance
σαββάτῳ (sabbatō) — 16 Occurrences

Matthew 12:2 N-DNS
GRK: ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
NAS: is not lawful to do on a Sabbath.
KJV: to do upon the sabbath day.
INT: to do on Sabbath

Matthew 24:20 N-DNS
GRK: χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ
NAS: or on a Sabbath.
KJV: neither on the sabbath day:
INT: in winter nor on a Sabbath

Luke 6:1 N-DNS
GRK: δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν
NAS: [some] grainfields on a Sabbath; and His disciples
KJV: the second sabbath after the first,
INT: moreover on the sabbath passed along he

Luke 6:6 N-DNS
GRK: ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν
NAS: On another Sabbath He entered
KJV: on another sabbath, that he entered
INT: on another Sabbath entered him

Luke 6:7 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει ἵνα
NAS: He healed on the Sabbath, so
KJV: on the sabbath day; that
INT: on the Sabbath he will heal that

Luke 6:9 N-DNS
GRK: ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ
NAS: to do harm on the Sabbath, to save
KJV: Is it lawful on the sabbath days to do good,
INT: it is lawful on the Sabbath to do good or

Luke 13:14 N-DNS
GRK: ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ
NAS: had healed on the Sabbath, [began] saying
KJV: had healed on the sabbath day, and said
INT: because on the Sabbath healed

Luke 13:15 N-DNS
GRK: ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει
NAS: does not each of you on the Sabbath untie
KJV: of you on the sabbath loose
INT: of you on the Sabbath not does he untie

Luke 14:1 N-DNS
GRK: τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον
NAS: of the Pharisees on [the] Sabbath to eat
KJV: bread on the sabbath day, that
INT: of the Pharisees on a Sabbath to eat bread

Luke 14:3 N-DNS
GRK: Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ
NAS: to heal on the Sabbath, or
KJV: lawful to heal on the sabbath day?
INT: Is it lawful on the Sabbath to heal or

John 5:16 N-DNS
GRK: ἐποίει ἐν σαββάτῳ
NAS: these things on the Sabbath.
KJV: these things on the sabbath day.
INT: he did on a Sabbath

John 7:22 N-DNS
GRK: καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
NAS: but from the fathers), and on [the] Sabbath you circumcise
KJV: on the sabbath day circumcise
INT: and on Sabbath you circumcise a man

John 7:23 N-DNS
GRK: ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ
NAS: circumcision on [the] Sabbath so
KJV: on the sabbath day receive
INT: man on Sabbath that not

John 7:23 N-DNS
GRK: ἐποίησα ἐν σαββάτῳ
NAS: man well on [the] Sabbath?
KJV: whole on the sabbath day?
INT: I made on the Sabbath

John 19:31 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σαββάτῳ ἦν γὰρ
NAS: on the cross on the Sabbath (for that Sabbath
KJV: on the sabbath day, (for
INT: on the Sabbath was indeed

Acts 13:44 N-DNS
GRK: δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα
NAS: The next Sabbath nearly the whole
KJV: And the next sabbath day came almost
INT: moreover coming Sabbath almost all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page