5578. ψευδοπροφήτης (pseudoprophétés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5578. ψευδοπροφήτης (pseudoprophétés) — 11 Occurrences

Matthew 7:15 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται
NAS: Beware of the false prophets, who
KJV: Beware of false prophets, which come
INT: of the false prophets who come

Matthew 24:11 N-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ
NAS: Many FALSE prophets will arise
KJV: many false prophets shall rise,
INT: and many false prophets will arise and

Matthew 24:24 N-NMP
GRK: ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν
NAS: For FALSE Christs and false prophets will arise
KJV: and false prophets, and
INT: false Christs and false prophets and will give

Mark 13:22 N-NMP
GRK: ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν
NAS: for FALSE Christs and false prophets will arise,
KJV: and false prophets shall rise,
INT: false Christs and false prophets and will give

Luke 6:26 N-DMP
GRK: ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες
NAS: used to treat the false prophets in the same
KJV: their fathers to the false prophets.
INT: so treated the false prophets the fathers

Acts 13:6 N-AMS
GRK: τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ
NAS: a Jewish FALSE prophet whose
KJV: sorcerer, a false prophet, a Jew,
INT: a certain magician a false prophet a Jew whose

2 Peter 2:1 N-NMP
GRK: δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ
NAS: But false prophets also arose
KJV: there were false prophets also
INT: moreover also false prophets among the

1 John 4:1 N-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς
NAS: many FALSE prophets have gone
KJV: many false prophets are gone out
INT: because many false prophets have gone out into

Revelation 16:13 N-GMS
GRK: στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία
NAS: and out of the mouth of the false prophet, three
KJV: out of the mouth of the false prophet.
INT: mouth of the false prophet spirits three

Revelation 19:20 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας
NAS: was seized, and with him the false prophet who performed
KJV: him the false prophet that wrought
INT: him the false prophet having done

Revelation 20:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ψευδοπροφήτης καὶ βασανισθήσονται
NAS: the beast and the false prophet are also;
KJV: and the false prophet [are], and
INT: and the false prophet and they will be tormented

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page