ἐψευδομαρτύρουν
Englishman's Concordance
ἐψευδομαρτύρουν (epseudomartyroun) — 2 Occurrences

Mark 14:56 V-IIA-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ
NAS: For many were giving false testimony against
KJV: many bare false witness against
INT: many indeed bore false testimony against him

Mark 14:57 V-IIA-3P
GRK: τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ
NAS: stood up and [began] to give false testimony against
KJV: certain, and bare false witness against
INT: some having risen up bore false testimony against him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page