ψευδομαρτυρήσῃς
Englishman's Concordance
ψευδομαρτυρήσῃς (pseudomartyrēsēs) — 2 Occurrences

Mark 10:19 V-ASA-2S
GRK: κλέψῃς Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Μὴ ἀποστερήσῃς
NAS: DO NOT STEAL, DO NOT BEAR false WITNESS, Do not defraud,
KJV: not bear false witness, Defraud
INT: do steal not Do bear false witness not Do defraud

Luke 18:20 V-ASA-2S
GRK: κλέψῃς Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Τίμα τὸν
NAS: DO NOT STEAL, DO NOT BEAR false WITNESS, HONOR
KJV: Do not bear false witness, Honour thy
INT: you should steal not you should bear false witness honor the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page