ἄρχοντες
Englishman's Concordance
ἄρχοντες (archontes) — 9 Occurrences

Matthew 20:25 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν
NAS: You know that the rulers of the Gentiles
KJV: that the princes of the Gentiles
INT: that the rulers of the Gentiles

Luke 23:35 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους
NAS: on. And even the rulers were sneering
KJV: beholding. And the rulers also with
INT: also the rulers saying Others

Luke 24:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς
NAS: the chief priests and our rulers delivered
KJV: and our rulers delivered him
INT: and the rulers of us to

John 7:26 N-NMP
GRK: ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός
NAS: nothing to Him. The rulers do not really
KJV: unto him. Do the rulers know indeed
INT: have recognized those who rule that this

Acts 3:17 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν
NAS: just as your rulers did also.
KJV: [did] also your rulers.
INT: also the rulers of you

Acts 4:8 N-VMP
GRK: πρὸς αὐτούς Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ
NAS: said to them, Rulers and elders
KJV: them, Ye rulers of the people,
INT: to them Rulers of the people

Acts 4:26 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ
NAS: TOOK THEIR STAND, AND THE RULERS WERE GATHERED
KJV: and the rulers were gathered
INT: and the rulers were gathered together

Acts 13:27 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον
NAS: in Jerusalem, and their rulers, recognizing
KJV: their rulers, because they knew
INT: and the rulers of them him

Romans 13:3 N-NMP
GRK: οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν
NAS: For rulers are not a cause of fear
KJV: For rulers are not
INT: The indeed rulers not are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page