μάρτυρές
Englishman's Concordance
μάρτυρές (martyres) — 10 Occurrences

Luke 11:48 N-NMP
GRK: ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ
NAS: So you are witnesses and approve
INT: So witnesses you are and

Luke 24:48 N-NMP
GRK: ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
NAS: You are witnesses of these things.
KJV: ye are witnesses of these things.
INT: You [are] witnesses of these things

Acts 1:8 N-NMP
GRK: ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε
NAS: has come upon you; and you shall be My witnesses both
KJV: and ye shall be witnesses unto me both
INT: you will be for me witnesses in both

Acts 2:32 N-NMP
GRK: ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες
NAS: to which we are all witnesses.
KJV: all are witnesses.
INT: we are witnesses

Acts 3:15 N-NMP
GRK: οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
NAS: [a fact] to which we are witnesses.
KJV: we are witnesses.
INT: whereof we witnesses are

Acts 5:32 N-NMP
GRK: ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν ῥημάτων
NAS: And we are witnesses of these things;
KJV: are his witnesses of these things;
INT: we are witnesses of the things

Acts 7:58 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ
NAS: they [began] stoning [him]; and the witnesses laid aside
KJV: [him]: and the witnesses laid down
INT: And the witnesses laid aside the

Acts 10:39 N-NMP
GRK: καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν
NAS: We are witnesses of all the things
KJV: we are witnesses of all things which
INT: And we [are] witnesses of all things which

Acts 13:31 N-NMP
GRK: νῦν εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς
NAS: are now His witnesses to the people.
KJV: are his witnesses unto the people.
INT: now are witnesses of him to

1 Thessalonians 2:10 N-NMP
GRK: ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ
NAS: You are witnesses, and [so is] God,
KJV: Ye [are] witnesses, and God
INT: You [are] witnesses and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page