προσετέθη
Englishman's Concordance
προσετέθη (prosetethē) — 3 Occurrences

Acts 11:24 V-AIP-3S
GRK: πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς
NAS: numbers were brought to the Lord.
KJV: much people was added unto the Lord.
INT: of faith And was added a crowd large

Acts 13:36 V-AIP-3S
GRK: ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς
NAS: fell asleep, and was laid among
KJV: fell on sleep, and was laid unto his
INT: fell asleep and was added to the

Galatians 3:19 V-AIP-3S
GRK: παραβάσεων χάριν προσετέθη ἄχρις οὗ
NAS: then? It was added because
KJV: [serveth] the law? It was added because of
INT: transgressions for the sake of it was added until that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page