προσέπεσεν
Englishman's Concordance
προσέπεσεν (prosepesen) — 5 Occurrences

Mark 5:33 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ
NAS: to her, came and fell down before Him and told
KJV: came and fell down before him, and
INT: came and fell down before him and

Mark 7:25 V-AIA-3S
GRK: ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς
NAS: immediately came and fell at His feet.
KJV: him, and came and fell at his
INT: unclean having come fell at the

Luke 5:8 V-AIA-3S
GRK: Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν
NAS: saw [that], he fell down at Jesus'
KJV: saw [it], he fell down at Jesus'
INT: Simon Peter fell at the knees

Luke 8:28 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ
NAS: he cried out and fell before Him, and said
KJV: and fell down before him,
INT: Jesus having cried out he fell down before him and

Acts 16:29 V-AIA-3S
GRK: ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ
NAS: in, and trembling with fear he fell down before Paul
KJV: trembling, and fell down before Paul
INT: trembling having become fell down before Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page