4363. προσπίπτω (prospiptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4363. προσπίπτω (prospiptó) — 8 Occurrences

Matthew 7:25 V-AIA-3P
GRK: ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ
NAS: blew and slammed against that house;
KJV: blew, and beat upon that house;
INT: winds and fell house

Mark 3:11 V-IIA-3P
GRK: αὐτὸν ἐθεώρουν προσέπιπτον αὐτῷ καὶ
NAS: saw Him, they would fall down before Him and shout,
KJV: him, fell down before him,
INT: him they beheld fell down before him and

Mark 5:33 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ
NAS: to her, came and fell down before Him and told
KJV: came and fell down before him, and
INT: came and fell down before him and

Mark 7:25 V-AIA-3S
GRK: ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς
NAS: immediately came and fell at His feet.
KJV: him, and came and fell at his
INT: unclean having come fell at the

Luke 5:8 V-AIA-3S
GRK: Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν
NAS: saw [that], he fell down at Jesus'
KJV: saw [it], he fell down at Jesus'
INT: Simon Peter fell at the knees

Luke 8:28 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ
NAS: he cried out and fell before Him, and said
KJV: and fell down before him,
INT: Jesus having cried out he fell down before him and

Luke 8:47 V-APA-NFS
GRK: ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι'
NAS: trembling and fell down before Him, and declared
KJV: and falling down before him,
INT: she came and having fallen down before him for

Acts 16:29 V-AIA-3S
GRK: ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ
NAS: in, and trembling with fear he fell down before Paul
KJV: trembling, and fell down before Paul
INT: trembling having become fell down before Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page