προσετίθεντο
Englishman's Concordance
προσετίθεντο (prosetithento) — 1 Occurrence

Acts 5:14 V-IIM/P-3P
GRK: μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ
NAS: and women, were constantly added to [their number],
KJV: the more added to the Lord,
INT: the more moreover were added believers to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page