ἔθηκαν
Englishman's Concordance
ἔθηκαν (ethēkan) — 7 Occurrences

Mark 6:29 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν
NAS: his body and laid it in a tomb.
KJV: corpse, and laid it in
INT: of him and laid it in

Mark 16:6 V-AIA-3P
GRK: τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
NAS: where they laid Him.
KJV: the place where they laid him.
INT: place where they laid him

John 19:42 V-AIA-3P
GRK: τὸ μνημεῖον ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν
NAS: was nearby, they laid Jesus
KJV: There laid they Jesus therefore
INT: the tomb they laid Jesus

John 20:2 V-AIA-3P
GRK: οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
NAS: where they have laid Him.
KJV: not where they have laid him.
INT: we know where they laid him

John 20:13 V-AIA-3P
GRK: οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
NAS: where they have laid Him.
KJV: not where they have laid him.
INT: I know where they laid him

Acts 9:37 V-AIA-3P
GRK: λούσαντες δὲ ἔθηκαν αὐτὴν ἐν
NAS: and when they had washed her body, they laid it in an upper room.
KJV: had washed, they laid [her] in
INT: having washed [her] moreover put [her] they in

Acts 13:29 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον
NAS: from the cross and laid Him in a tomb.
KJV: the tree, and laid [him] in
INT: the tree they put [him] in a tomb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5087
100 Occurrences


ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.
τεθείκατε — 1 Occ.
τεθεικώς — 1 Occ.
τεθειμένος — 1 Occ.
τέθειται — 1 Occ.
τεθῶσιν — 1 Occ.
θῇ — 2 Occ.
θήσει — 2 Occ.
θήσεις — 1 Occ.
θήσω — 3 Occ.
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
Additional Entries
τετήρηται — 2 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τήρησιν — 1 Occ.
τήρησις — 1 Occ.
Τιβεριάδος — 3 Occ.
Τιβερίου — 1 Occ.
ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page