τίθημι
Englishman's Concordance
τίθημι (tithēmi) — 5 Occurrences

John 10:15 V-PIA-1S
GRK: ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν
NAS: the Father; and I lay down My life
KJV: the Father: and I lay down my life
INT: life of me I lay down for the

John 10:17 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν
NAS: Me, because I lay down My life
KJV: because I lay down my life,
INT: because I lay down the life

John 10:18 V-PIA-1S
GRK: ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ'
NAS: has taken it away from Me, but I lay it down
KJV: lay it down of myself.
INT: but I lay down it of

Romans 9:33 V-PIA-1S
GRK: γέγραπται Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν
NAS: BEHOLD, I LAY IN ZION
KJV: it is written, Behold, I lay in Sion
INT: it has been written Behold I place in Zion

1 Peter 2:6 V-PIA-1S
GRK: γραφῇ Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν
NAS: BEHOLD, I LAY IN ZION
KJV: the scripture, Behold, I lay in Sion
INT: Scripture Behold I place in Zion

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5087
100 Occurrences


ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.
τεθείκατε — 1 Occ.
τεθεικώς — 1 Occ.
τεθειμένος — 1 Occ.
τέθειται — 1 Occ.
τεθῶσιν — 1 Occ.
θῇ — 2 Occ.
θήσει — 2 Occ.
θήσεις — 1 Occ.
θήσω — 3 Occ.
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
Additional Entries
θήσω — 3 Occ.
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
ἐτέχθη — 1 Occ.
ἔτεκεν — 4 Occ.
τεχθεὶς — 1 Occ.
τέκῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page