ἔθετο
Englishman's Concordance
ἔθετο (etheto) — 7 Occurrences

Acts 1:7 V-AIM-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ
NAS: the Father has fixed by His own
KJV: which the Father hath put in his own
INT: the Father set by

Acts 12:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν
NAS: When he had seized him, he put him in prison,
KJV: when he had apprehended him, he put [him] in
INT: also having seized he put in prison

Acts 19:21 V-AIM-3S
GRK: ΕΠΛΗΡΩΘΗ ταῦτα ἔθετο ὁ Παῦλος
NAS: Paul purposed in the spirit
KJV: Paul purposed in
INT: were fulfilled these things purposed Paul

Acts 20:28 V-AIM-3S
GRK: τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν
NAS: Spirit has made you overseers,
KJV: Ghost hath made you
INT: Holy did set overseers to shepherd

1 Corinthians 12:18 V-AIM-3S
GRK: ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη
NAS: God has placed the members,
KJV: hath God set the members every
INT: God set the members

1 Corinthians 12:28 V-AIM-3S
GRK: οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς
NAS: And God has appointed in the church,
KJV: And God hath set some in
INT: certain indeed did set God

1 Thessalonians 5:9 V-AIM-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ
NAS: For God has not destined us for wrath,
KJV: hath not appointed us to
INT: because not has destined us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5087
100 Occurrences


ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.
τεθείκατε — 1 Occ.
τεθεικώς — 1 Occ.
τεθειμένος — 1 Occ.
τέθειται — 1 Occ.
τεθῶσιν — 1 Occ.
θῇ — 2 Occ.
θήσει — 2 Occ.
θήσεις — 1 Occ.
θήσω — 3 Occ.
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
Additional Entries
Τιβερίου — 1 Occ.
ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.
τεθείκατε — 1 Occ.
τεθεικώς — 1 Occ.
τεθειμένος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page