1023. βραχίων (brachión)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1023. βραχίων (brachión) — 3 Occurrences

Luke 1:51 N-DMS
GRK: κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ διεσκόρπισεν
NAS: mighty deeds with His arm; He has scattered
KJV: his arm; he hath scattered
INT: strength with the arm of him he has scattered

John 12:38 N-NMS
GRK: καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι
NAS: AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD
KJV: to whom hath the arm of the Lord
INT: and the arm of [the] Lord to whom

Acts 13:17 N-GMS
GRK: καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν
NAS: and with an uplifted arm He led
KJV: with an high arm brought he them
INT: and with arm uplifted brought

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page