683. ἀπωθέομαι (apótheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 683. ἀπωθέομαι (apótheó) — 6 Occurrences

Acts 7:27 V-AIM-3S
GRK: τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών
NAS: his neighbor pushed him away, saying,
KJV: thrust him away, saying, Who
INT: the neighbor pushed away him having said

Acts 7:39 V-AIM-3P
GRK: ἡμῶν ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν
NAS: to be obedient to him, but repudiated him and in their hearts
KJV: but thrust [him] from them, and
INT: of us but thrust [him] away and turned back

Acts 13:46 V-PIM/P-2P
GRK: θεοῦ ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ
NAS: since you repudiate it and judge
KJV: ye put it from you, and judge
INT: of God but since you thrust away it and

Romans 11:1 V-AIM-3S
GRK: οὖν μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς
NAS: God has not rejected His people,
KJV: Hath God cast away his people?
INT: then not Did thrust away God

Romans 11:2 V-AIM-3S
GRK: οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς
NAS: God has not rejected His people whom
KJV: hath not cast away his people
INT: not Did thrust away God

1 Timothy 1:19 V-APM-NMP
GRK: ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν
NAS: some have rejected and suffered shipwreck
KJV: some having put away concerning
INT: which some having cast away as to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page