πιστεύων
Englishman's Concordance
πιστεύων (pisteuōn) — 24 Occurrences

John 3:15 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ
NAS: that whoever believes will in Him have
KJV: That whosoever believeth in him
INT: everyone that believes on him

John 3:16 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν
NAS: that whoever believes in Him shall not perish,
KJV: that whosoever believeth in him
INT: everyone who believes on him

John 3:18 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς αὐτὸν
NAS: He who believes in Him is not judged;
KJV: He that believeth on him
INT: He that believes on him

John 3:18 V-PPA-NMS
GRK: δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται
NAS: in Him is not judged; he who does not believe has been judged
KJV: but he that believeth not
INT: however not believes already has been judged

John 3:36 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς τὸν
NAS: He who believes in the Son has
KJV: He that believeth on the Son
INT: He that believes on the

John 5:24 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί
NAS: My word, and believes Him who sent
KJV: and believeth on him that sent
INT: hears and believes the [one] having sent

John 6:35 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: to Me will not hunger, and he who believes in Me will never
KJV: hunger; and he that believeth on me
INT: and he that believes on me

John 6:40 V-PPA-NMS
GRK: υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν
NAS: the Son and believes in Him will have
KJV: the Son, and believeth on him,
INT: Son and believes on him

John 6:47 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν
NAS: I say to you, he who believes has
KJV: unto you, He that believeth on
INT: to you He that believes has life

John 7:38 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς ἐμέ
NAS: He who believes in Me, as the Scripture
KJV: He that believeth on me,
INT: He that believes on me

John 11:25 V-PPA-NMS
GRK: ζωή ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: and the life; he who believes in Me will live
KJV: and the life: he that believeth in me,
INT: life he that believes on me

John 11:26 V-PPA-NMS
GRK: ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: who lives and believes in Me will never
KJV: liveth and believeth in me
INT: lives and believes on me

John 12:44 V-PPA-NMS
GRK: εἶπεν Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: out and said, He who believes in Me, does not believe
KJV: and said, He that believeth on me,
INT: said He that believes on me

John 12:46 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: that everyone who believes in Me will not remain
KJV: that whosoever believeth on me
INT: everyone that believes on me

John 14:12 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: I say to you, he who believes in Me, the works
KJV: unto you, He that believeth on
INT: to you He that believes on me

Acts 13:39 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται
NAS: Him everyone who believes is freed
KJV: all that believe are justified
INT: everyone that believes is justified

Acts 24:14 V-PPA-NMS
GRK: πατρῴῳ θεῷ πιστεύων πᾶσι τοῖς
NAS: of our fathers, believing everything
KJV: of my fathers, believing all things
INT: ancestral God believing all things which

Romans 9:33 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ
NAS: OF OFFENSE, AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: and whosoever believeth on him
INT: and whoever believes on him

Romans 10:11 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ
NAS: WHOEVER BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: saith, Whosoever believeth on him
INT: Everyone that believes on him

1 Peter 2:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ
NAS: CORNER [stone], AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: precious: and he that believeth on him
INT: and he that believes on him

1 John 5:1 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς
NAS: Whoever believes that Jesus
KJV: Whosoever believeth that Jesus
INT: Everyone that believes that Jesus

1 John 5:5 V-PPA-NMS
GRK: μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς
NAS: the world, but he who believes that Jesus
KJV: but he that believeth that
INT: not he that believes that Jesus

1 John 5:10 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς τὸν
NAS: The one who believes in the Son of God
KJV: He that believeth on the Son
INT: He that believes on the

1 John 5:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ
NAS: in himself; the one who does not believe God
KJV: in himself: he that believeth not God
INT: he that not believes God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page