Πιστεύετε
Englishman's Concordance
Πιστεύετε (Pisteuete) — 21 Occurrences

Matthew 9:28 V-PMA-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι
NAS: said to them, Do you believe that I am able
KJV: unto them, Believe ye that
INT: Jesus Believe you that I am able

Mark 1:15 V-PMA-2P
GRK: μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ
NAS: repent and believe in the gospel.
KJV: repent ye, and believe the gospel.
INT: repent and believe in the

Mark 11:24 V-PMA-2P
GRK: καὶ αἰτεῖσθε πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε
NAS: and ask, believe that you have received
KJV: when ye pray, believe that
INT: also you ask believe that you receive

Mark 13:21 V-PMA-2P
GRK: ἐκεῖ μὴ πιστεύετε
NAS: [He is] there; do not believe [him];
KJV: lo, [he is] there; believe [him] not:
INT: there not you shall believe [it]

John 3:12 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ πιστεύετε πῶς ἐὰν
NAS: you earthly things and you do not believe, how
KJV: and ye believe not,
INT: and not you believe how if

John 5:38 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
NAS: abiding in you, for you do not believe Him whom
KJV: him ye believe not.
INT: you not believe

John 5:47 V-PIA-2P
GRK: γράμμασιν οὐ πιστεύετε πῶς τοῖς
NAS: But if you do not believe his writings,
KJV: But if ye believe not his
INT: writings not you believe how in the

John 6:36 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ πιστεύετε
NAS: to you that you have seen Me, and yet do not believe.
KJV: me, and believe not.
INT: and not believe

John 8:45 V-PIA-2P
GRK: λέγω οὐ πιστεύετέ μοι
NAS: the truth, you do not believe Me.
KJV: [you] the truth, ye believe me
INT: speak not you do believe me

John 8:46 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι
NAS: truth, why do you not believe Me?
KJV: ye not believe me?
INT: you not do believe me

John 10:25 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ πιστεύετε τὰ ἔργα
NAS: them, I told you, and you do not believe; the works
KJV: you, and ye believed not: the works
INT: and not you believe The works

John 10:26 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ πιστεύετε ὅτι οὐκ
NAS: But you do not believe because
KJV: But ye believe not, because
INT: you not believe because not

John 10:37 V-PMA-2P
GRK: μου μὴ πιστεύετέ μοι
NAS: of My Father, do not believe Me;
KJV: of my Father, believe me not.
INT: of me not believe me

John 10:38 V-PMA-2P
GRK: τοῖς ἔργοις πιστεύετε ἵνα γνῶτε
NAS: you do not believe Me, believe the works,
KJV: not me, believe the works: that
INT: the works believe that you might understand

John 12:36 V-PMA-2P
GRK: φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ
NAS: the Light, believe in the Light,
KJV: ye have light, believe in the light,
INT: light you have believe in the

John 14:1 V-PIA-2P
GRK: ἡ καρδία πιστεύετε εἰς τὸν
NAS: be troubled; believe in God,
KJV: heart be troubled: ye believe in God,
INT: the heart you believe on

John 14:1 V-PIA-2P
GRK: εἰς ἐμὲ πιστεύετε
NAS: believe in God, believe also in Me.
KJV: in God, believe also in
INT: on me believe

John 14:11 V-PMA-2P
GRK: πιστεύετέ μοι ὅτι
NAS: Believe Me that I am in the Father
KJV: Believe me that
INT: Believe me that

John 14:11 V-PMA-2P
GRK: ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
NAS: is in Me; otherwise believe because
KJV: me: or else believe me for
INT: works themselves believe

John 16:31 V-PIA-2P
GRK: Ἰησοῦς Ἄρτι πιστεύετε
NAS: answered them, Do you now believe?
KJV: Do ye now believe?
INT: Jesus now do you believe

1 John 4:1 V-PMA-2P
GRK: παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε
NAS: Beloved, do not believe every spirit,
KJV: Beloved, believe not every
INT: every spirit believe but test

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page