ἀναστὰς
Englishman's Concordance
ἀναστὰς (anastas) — 36 Occurrences

Matthew 9:9 V-APA-NMS
GRK: μοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: to him, Follow Me! And he got up and followed
KJV: me. And he arose, and followed him.
INT: me And having arisen he followed him

Matthew 26:62 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: The high priest stood up and said
KJV: the high priest arose, and said
INT: And having stood up the high priest

Mark 1:35 V-APA-NMS
GRK: ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ
NAS: dark, Jesus got up, left [the house], and went away
KJV: in the morning, rising up a great while
INT: in night still much having risen up he went out and

Mark 2:14 V-APA-NMS
GRK: μοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: to him, Follow Me! And he got up and followed
KJV: me. And he arose and followed him.
INT: me And having arisen he followed him

Mark 7:24 V-APA-NMS
GRK: Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς
NAS: Jesus got up and went away from there
KJV: from thence he arose, and went
INT: From there also having risen up he went away into

Mark 10:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς
NAS: Getting up, He went from there
KJV: And he arose from thence, and cometh
INT: And from there having risen up he comes into

Mark 14:60 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: The high priest stood up [and came] forward
KJV: the high priest stood up in
INT: And having stood up the high priest

Mark 16:9 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δὲ πρωὶ
NAS: [Now after He had risen early
KJV: Now when [Jesus] was risen early
INT: having risen moreover early [the]

Luke 4:38 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ
NAS: Then He got up and [left] the synagogue,
KJV: And he arose out of the synagogue,
INT: having risen up moreover out of

Luke 5:25 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν
NAS: Immediately he got up before
KJV: immediately he rose up before
INT: And immediately having stood up before them

Luke 5:28 V-APA-NMS
GRK: καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ
NAS: behind, and got up and [began] to follow
KJV: all, rose up, and followed
INT: having left all having arisen he followed him

Luke 6:8 V-APA-NMS
GRK: μέσον καὶ ἀναστὰς ἔστη
NAS: forward! And he got up and came
KJV: And he arose and stood forth.
INT: midst And he having risen up stood

Luke 11:7 V-APA-NMS
GRK: οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι
NAS: I cannot get up and give
KJV: bed; I cannot rise and give thee.
INT: not I am able having risen up to give to you

Luke 11:8 V-APA-NMS
GRK: δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ
NAS: though he will not get up and give
KJV: importunity he will rise and give
INT: he will give to him having risen up because of

Luke 15:18 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς
NAS: I will get up and go to my father,
KJV: I will arise and go to
INT: Having risen up I will go to

Luke 15:20 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς
NAS: So he got up and came to his father.
KJV: And he arose, and came to
INT: And having risen up he went to

Luke 17:19 V-APA-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀναστὰς πορεύου ἡ
NAS: And He said to him, Stand up and go;
KJV: unto him, Arise, go thy way:
INT: he said to him Having risen up go forth the

Luke 22:45 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς
NAS: When He rose from prayer, He came
KJV: And when he rose up from prayer,
INT: And having risen up from the

Luke 24:12 V-APA-NMS
GRK: δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ
NAS: But Peter got up and ran to the tomb;
KJV: Then arose Peter, and ran
INT: but Peter having risen up ran to

Acts 1:15 V-APA-NMS
GRK: ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν
NAS: Peter stood up in the midst
KJV: days Peter stood up in the midst
INT: days this having stood up Peter in

Acts 5:17 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δὲ ὁ
NAS: But the high priest rose up, along
KJV: the high priest rose up, and
INT: having risen up moreover the

Acts 5:34 V-APA-NMS
GRK: Ἀναστὰς δέ τις
NAS: the people, stood up in the Council
KJV: Then stood there up one in
INT: Having risen up however a certain [man]

Acts 8:27 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ
NAS: So he got up and went;
KJV: And he arose and went: and,
INT: And having risen up he went And

Acts 9:11 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτόν ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ
NAS: And the Lord [said] to him, Get up and go
KJV: [said] unto him, Arise, and go into
INT: to him [said] Having risen up go into

Acts 9:18 V-APA-NMS
GRK: τε καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη
NAS: and he regained his sight, and he got up and was baptized;
KJV: and arose, and
INT: also and having risen up was baptized

Acts 9:39 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ Πέτρος
NAS: Peter arose and went
KJV: Then Peter arose and went with them.
INT: Having risen up moreover Peter

Acts 10:13 V-APA-NMS
GRK: πρὸς αὐτόν Ἀναστάς Πέτρε θῦσον
NAS: came to him, Get up, Peter,
KJV: to him, Rise, Peter; kill,
INT: to him Having risen up Peter kill

Acts 10:20 V-APA-NMS
GRK: ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ
NAS: But get up, go downstairs
KJV: Arise therefore, and get thee down,
INT: but having risen go down and

Acts 10:23 V-APA-NMS
GRK: δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν
NAS: And on the next day he got up and went away
INT: moreover next day having risen up went forth with

Acts 11:7 V-APA-NMS
GRK: λεγούσης μοι Ἀναστάς Πέτρε θῦσον
NAS: saying to me, 'Get up, Peter;
KJV: saying unto me, Arise, Peter; slay
INT: saying to me Having risen up Peter kill

Acts 11:28 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ εἷς
NAS: Agabus stood up and [began] to indicate
KJV: And there stood up one of
INT: having risen up moreover one

Acts 13:16 V-APA-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ Παῦλος
NAS: Paul stood up, and motioning
KJV: Then Paul stood up, and beckoning
INT: having risen up moreover Paul

Acts 14:20 V-APA-NMS
GRK: μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς
NAS: stood around him, he got up and entered
KJV: him, he rose up, and came
INT: disciples him having risen up he entered into

Acts 15:7 V-APA-NMS
GRK: ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν
NAS: Peter stood up and said
KJV: Peter rose up, and said
INT: discussion having taken place having risen up Peter said

Acts 22:10 V-APA-NMS
GRK: πρός με Ἀναστὰς πορεύου εἰς
NAS: said to me, 'Get up and go
KJV: unto me, Arise, and go into
INT: to me Having risen up go to

Acts 22:16 V-APA-NMS
GRK: τί μέλλεις ἀναστὰς βάπτισαι καὶ
NAS: do you delay? Get up and be baptized,
KJV: tarriest thou? arise, and be baptized,
INT: why delay you Having arisen be baptized and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page