ἀναστήσει
Englishman's Concordance
ἀναστήσει (anastēsei) — 3 Occurrences

Matthew 22:24 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ
NAS: HIS WIFE, AND RAISE UP CHILDREN
KJV: wife, and raise up seed unto his
INT: of him and will raise up children for the

Acts 3:22 V-FIA-3S
GRK: Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ
NAS: GOD WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET
KJV: your God raise up unto you of
INT: A prophet to you will raise up [the] Lord

Acts 7:37 V-FIA-3S
GRK: Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ θεὸς
NAS: GOD WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET
KJV: your God raise up unto you of
INT: A prophet to you will raise up God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page