4591. σημαίνω (sémainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4591. σημαίνω (sémainó) — 6 Occurrences

John 12:33 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
NAS: this to indicate the kind
KJV: This he said, signifying what death
INT: moreover he said signifying by what [kind of] death

John 18:32 V-PPA-NMS
GRK: ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
NAS: He spoke, signifying by what kind
KJV: which he spake, signifying what death
INT: which he spoke signifying by what death

John 21:19 V-PPA-NMS
GRK: δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
NAS: He said, signifying by what kind
KJV: spake he, signifying by what
INT: moreover he said signifying by what death

Acts 11:28 V-IIA-3S
GRK: ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ
NAS: stood up and [began] to indicate by the Spirit
KJV: Agabus, and signified by
INT: by name Agabus he signified by the

Acts 25:27 V-ANA
GRK: αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι
NAS: a prisoner, not to indicate also
KJV: not withal to signify the crimes
INT: him charges to signify

Revelation 1:1 V-AIA-3S
GRK: τάχει καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ
NAS: and He sent and communicated [it] by His angel
KJV: and he sent and signified [it] by his
INT: quickness and he signified [it] having sent by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page