926. βαρύς (barus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 926. βαρύς (barus) — 6 Occurrences

Matthew 23:4 Adj-ANP
GRK: δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα
NAS: They tie up heavy burdens and lay
KJV: For they bind heavy burdens and
INT: moreover burdens heavy and hard to bear

Matthew 23:23 Adj-ANP-C
GRK: ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου
NAS: and have neglected the weightier provisions of the law:
KJV: have omitted the weightier [matters] of the law,
INT: you have neglected the weightier [matters] of the law

Acts 20:29 Adj-NMP
GRK: μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς
NAS: my departure savage wolves
KJV: departing shall grievous wolves
INT: of me wolves grevious among you

Acts 25:7 Adj-ANP
GRK: πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες
NAS: many and serious charges
KJV: many and grievous complaints
INT: many and weighty charges bringing

2 Corinthians 10:10 Adj-NFP
GRK: μέν φησίν βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί
NAS: His letters are weighty and strong,
KJV: say they, [are] weighty and
INT: indeed they say [are] weighty and strong

1 John 5:3 Adj-NFP
GRK: ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν
NAS: and His commandments are not burdensome.
KJV: are not grievous.
INT: commandments of him burdensome not are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page