πεπραχέναι
Englishman's Concordance
πεπραχέναι (peprachenai) — 1 Occurrence

Acts 25:25 V-RNA
GRK: αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι αὐτοῦ δὲ
NAS: But I found that he had committed nothing
KJV: that he had committed nothing
INT: he of death had done himself and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page