ἐπράξαμεν
Englishman's Concordance
ἐπράξαμεν (epraxamen) — 1 Occurrence

Luke 23:41 V-AIA-1P
GRK: γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος
NAS: but this man has done nothing
KJV: of our deeds: but
INT: indeed of what we did we receive [this] man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page