πράσσουσι
Englishman's Concordance
πράσσουσι (prassousi) — 1 Occurrence

Acts 17:7 V-PIA-3P
GRK: δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι βασιλέα ἕτερον
NAS: them, and they all act contrary
KJV: these all do contrary to the decrees
INT: decrees of Ceasar do king another

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page