2348. θνήσκω (thnéskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2348. θνήσκω (thnéskó) — 9 Occurrences

Matthew 2:20 V-RIA-3P
GRK: γῆν Ἰσραήλ τεθνήκασιν γὰρ οἱ
NAS: the Child's life are dead.
KJV: for they are dead which
INT: [the] land of Israel they have died indeed who

Mark 15:44 V-RIA-3S
GRK: εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος
NAS: if He was dead by this time,
KJV: he were already dead: and calling
INT: if already he were dead and having called to [him]

Luke 7:12 V-RPA-NMS
GRK: ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς
NAS: of the city, a dead man was being carried
KJV: there was a dead man carried out,
INT: behold was being carried out [one] who had died only begotten son

Luke 8:49 V-RIA-3S
GRK: λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ
NAS: Your daughter has died; do not trouble
KJV: Thy daughter is dead; trouble not
INT: saying Has died the daughter

John 11:44 V-RPA-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς
NAS: The man who had died came forth, bound
KJV: And he that was dead came forth, bound
INT: came forth he who had been dead bound the

John 19:33 V-RPA-AMS
GRK: ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα οὐ κατέαξαν
NAS: that He was already dead, they did not break
KJV: that he was dead already,
INT: already he was dead not they did break

Acts 14:19 V-RNA
GRK: νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι
NAS: supposing him to be dead.
KJV: supposing he had been dead.
INT: supposing him to have died

Acts 25:19 V-RPA-GMS
GRK: τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος ὃν ἔφασκεν
NAS: religion and about a dead man, Jesus,
KJV: one Jesus, which was dead, whom Paul
INT: a certain Jesus who is dead whom affirmed

1 Timothy 5:6 V-RIA-3S
GRK: σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν
NAS: But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives.
KJV: she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
INT: lives in self-indulgence living is dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page