τέθνηκεν
Englishman's Concordance
τέθνηκεν (tethnēken) — 3 Occurrences

Mark 15:44 V-RIA-3S
GRK: εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος
NAS: if He was dead by this time,
KJV: he were already dead: and calling
INT: if already he were dead and having called to [him]

Luke 8:49 V-RIA-3S
GRK: λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ
NAS: Your daughter has died; do not trouble
KJV: Thy daughter is dead; trouble not
INT: saying Has died the daughter

1 Timothy 5:6 V-RIA-3S
GRK: σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν
NAS: But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives.
KJV: she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
INT: lives in self-indulgence living is dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page