θλίψεσιν
Englishman's Concordance
θλίψεσιν (thlipsesin) — 6 Occurrences

Romans 5:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς θλίψεσιν εἰδότες ὅτι
NAS: exult in our tribulations, knowing
KJV: we glory in tribulations also: knowing
INT: in the tribulations knowing that

2 Corinthians 6:4 N-DFP
GRK: πολλῇ ἐν θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις
NAS: endurance, in afflictions, in hardships,
KJV: in afflictions, in
INT: much in tribulations in hardships

Ephesians 3:13 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ
NAS: you not to lose heart at my tribulations on your behalf,
KJV: at my tribulations for you,
INT: at the tribulations of me for

1 Thessalonians 3:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ
NAS: by these afflictions; for you yourselves
KJV: by these afflictions: for yourselves
INT: by the tribulations these yourselves

2 Thessalonians 1:4 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε
NAS: your persecutions and afflictions which
KJV: and tribulations that
INT: and the tribulations which you are bearing

Hebrews 10:33 N-DFP
GRK: τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι τοῦτο
NAS: through reproaches and tribulations, and partly
KJV: and afflictions; and
INT: both and tribulations being made a spectacle this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page