θλίψεων
Englishman's Concordance
θλίψεων (thlipseōn) — 3 Occurrences

Acts 7:10 N-GFP
GRK: πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ καὶ
NAS: him from all his afflictions, and granted
KJV: all his afflictions, and gave
INT: all the tribulations of him and

Acts 14:22 N-GFP
GRK: διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς
NAS: many tribulations we must
KJV: through much tribulation enter into
INT: through many tribulations must we

Colossians 1:24 N-GFP
GRK: ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ
NAS: is lacking in Christ's afflictions.
KJV: that which is behind of the afflictions of Christ
INT: is lacking of the tribulations of Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page