θλίψιν
Englishman's Concordance
θλίψιν (thlipsin) — 10 Occurrences

Matthew 24:9 N-AFS
GRK: ὑμᾶς εἰς θλίψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν
NAS: they will deliver you to tribulation, and will kill
KJV: up to be afflicted, and shall kill
INT: you to tribulation and will kill

Matthew 24:29 N-AFS
GRK: μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν
NAS: after the tribulation of those
KJV: after the tribulation of those
INT: after the tribulation the days

Mark 13:24 N-AFS
GRK: μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ
NAS: after that tribulation, THE SUN
KJV: that tribulation, the sun
INT: after the tribulation those the

John 16:33 N-AFS
GRK: τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε ἀλλὰ
NAS: you have tribulation, but take courage;
KJV: ye shall have tribulation: but
INT: the world tribulation you have but

1 Corinthians 7:28 N-AFS
GRK: οὐχ ἥμαρτεν θλίψιν δὲ τῇ
NAS: such will have trouble in this life,
KJV: shall have trouble in the flesh:
INT: not she did sin tribulation however in the

Philippians 1:17 N-AFS
GRK: ἁγνῶς οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τοῖς
NAS: to cause me distress in my imprisonment.
INT: purely supposing tribulation to add the

2 Thessalonians 1:6 N-AFS
GRK: θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν
NAS: to repay with affliction those
KJV: to recompense tribulation to them that trouble
INT: oppress you tribulation

Revelation 2:9 N-AFS
GRK: σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν
NAS: I know your tribulation and your poverty
KJV: works, and tribulation, and poverty,
INT: your tribulation and

Revelation 2:10 N-AFS
GRK: καὶ ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα
NAS: and you will have tribulation for ten
KJV: ye shall have tribulation ten
INT: and you shall have tribulation days ten

Revelation 2:22 N-AFS
GRK: αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην ἐὰν
NAS: with her into great tribulation, unless
KJV: great tribulation, except
INT: her into tribulation great if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page