κατηγορούμενος
Englishman's Concordance
κατηγορούμενος (katēgoroumenos) — 1 Occurrence

Acts 25:16 V-PPM/P-NMS
GRK: ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον
NAS: before the accused meets
KJV: that he which is accused have
INT: that the [one] being accused to face

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page