κατηγορούντων
Englishman's Concordance
κατηγορούντων (katēgorountōn) — 1 Occurrence

Romans 2:15 V-PPA-GMP
GRK: τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ
NAS: alternately accusing or
KJV: [their] thoughts the mean while accusing or
INT: the thoughts accusing or also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page