2613. καταδικάζω (katadikazo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2613. καταδικάζω (katadikazo) — 6 Occurrences

Matthew 12:7 V-AIA-2P
GRK: οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους
NAS: AND NOT A SACRIFICE,' you would not have condemned the innocent.
KJV: not have condemned the guiltless.
INT: not anyhow you had condemned the guiltless

Matthew 12:37 V-FIP-2S
GRK: λόγων σου καταδικασθήσῃ
NAS: and by your words you will be condemned.
KJV: thy words thou shalt be condemned.
INT: words of you you will be condemned

Luke 6:37 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ καταδικάζετε καὶ οὐ
NAS: and you will not be judged; and do not condemn, and you will not be condemned;
KJV: not be judged: condemn not, and
INT: and not condemn that no

Luke 6:37 V-ASP-2P
GRK: οὐ μὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε καὶ
NAS: and do not condemn, and you will not be condemned; pardon,
KJV: not be condemned: forgive,
INT: no not you be condemned Forgive and

Acts 25:15 N-AFS
GRK: κατ' αὐτοῦ καταδίκην
INT: against him judgment

James 5:6 V-AIA-2P
GRK: κατεδικάσατε ἐφονεύσατε τὸν
NAS: You have condemned and put to death
KJV: Ye have condemned [and] killed
INT: you condemned you killed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page