142. αἴρω (airó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 142. αἴρω (airó) — 101 Occurrences

Matthew 4:6 V-FIA-3P
GRK: ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μή
NAS: YOU'; and 'ON [their] HANDS THEY WILL BEAR YOU UP, SO
KJV: thee up, lest at any time
INT: in [their] hands will they bear up you lest

Matthew 9:6 V-AMA-2S
GRK: παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν
NAS: Get up, pick up your bed
KJV: Arise, take up thy
INT: paralytic Having arisen take up your

Matthew 9:16 V-PIA-3S
GRK: ἱματίῳ παλαιῷ αἴρει γὰρ τὸ
NAS: for the patch pulls away from the garment,
KJV: that which is put in to fill it up taketh from
INT: clothing old tears away indeed the

Matthew 11:29 V-AMA-2P
GRK: ἄρατε τὸν ζυγόν
NAS: Take My yoke upon you and learn
KJV: Take my yoke
INT: Take the yoke

Matthew 13:12 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: he has shall be taken away from him.
KJV: from him shall be taken away even that
INT: what he has will be taken away from him

Matthew 14:12 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα
NAS: came and took away the body
KJV: came, and took up the body,
INT: disciples of him took the body

Matthew 14:20 V-AIA-3P
GRK: ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον
NAS: and were satisfied. They picked up what
KJV: and they took up of the fragments
INT: were satisfied and they took up that which was over and above

Matthew 15:37 V-AIA-3P
GRK: τῶν κλασμάτων ἦραν ἑπτὰ σπυρίδας
NAS: and were satisfied, and they picked up what
KJV: and they took up of the broken
INT: of the fragments they took up seven baskets

Matthew 16:24 V-AMA-3S
GRK: ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
NAS: himself, and take up his cross
KJV: himself, and take up his cross,
INT: himself and let him take up the cross

Matthew 17:27 V-AMA-2S
GRK: πρῶτον ἰχθὺν ἆρον καὶ ἀνοίξας
NAS: in a hook, and take the first
KJV: and take up the fish
INT: first fish take and having opened

Matthew 20:14 V-AMA-2S
GRK: ἆρον τὸ σὸν
NAS: Take what is yours
KJV: Take [that] thine [is], and
INT: Take what [is] yours

Matthew 21:21 V-AMP-2S
GRK: τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι
NAS: mountain, 'Be taken up and cast
KJV: mountain, Be thou removed, and
INT: this you should say Be you taken away and be you cast

Matthew 21:43 V-FIP-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν
NAS: of God will be taken away from you and given
KJV: of God shall be taken from
INT: to you that will be taken from you

Matthew 24:17 V-ANA
GRK: μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ
NAS: must not go down to get the things out that are in his house.
KJV: not come down to take any thing out of
INT: not let him come down to take anything out of

Matthew 24:18 V-ANA
GRK: ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον
NAS: must not turn back to get his cloak.
KJV: return back to take his clothes.
INT: let him return back to take the cloak

Matthew 24:39 V-AIA-3S
GRK: κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας οὕτως
NAS: the flood came and took them all away;
KJV: took them all away; so shall
INT: flood and took away all thus

Matthew 25:28 V-AMA-2P
GRK: ἄρατε οὖν ἀπ'
NAS: Therefore take away the talent
KJV: Take therefore the talent
INT: Take therefore from

Matthew 25:29 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: not shall be taken away even
INT: that which he has will be taken from him

Matthew 27:32 V-ASA-3S
GRK: ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν
NAS: they pressed into service to bear His cross.
KJV: they compelled to bear his cross.
INT: they compelled that he might carry the cross

Mark 2:3 V-PPM/P-AMS
GRK: αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων
NAS: to Him a paralytic, carried by four men.
KJV: one sick of the palsy, which was borne of
INT: him a paralytic carried by four

Mark 2:9 V-AMA-2S
GRK: ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: Get up, and pick up your pallet
KJV: Arise, and take up thy bed,
INT: Arise and take up the mat

Mark 2:11 V-AMA-2S
GRK: λέγω ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: to you, get up, pick up your pallet
KJV: Arise, and take up thy bed,
INT: I say arise take up the mat

Mark 2:12 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον
NAS: up and immediately picked up the pallet
KJV: he arose, took up the bed,
INT: and immediately having taken up the mat

Mark 2:21 V-PIA-3S
GRK: δὲ μή αἴρει τὸ πλήρωμα
NAS: the patch pulls away from it, the new
KJV: that filled it up taketh away from
INT: moreover not tears away the filling up [piece]

Mark 4:15 V-PIA-3S
GRK: Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον
NAS: comes and takes away the word
KJV: and taketh away the word
INT: Satan and takes away the word

Mark 4:25 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: he has shall be taken away from him.
KJV: him shall be taken even
INT: that which he has will be taken from him

Mark 6:8 V-PSA-3P
GRK: ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν
NAS: and He instructed them that they should take nothing
KJV: them that they should take nothing for
INT: that nothing they should take for [the] journey

Mark 6:29 V-AIA-3P
GRK: ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα
NAS: [about this], they came and took away his body
KJV: and took up his
INT: came and took up the body

Mark 6:43 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα
NAS: and they picked up twelve full
KJV: And they took up twelve baskets
INT: And they took up of fragments twelve

Mark 8:8 V-AIA-3P
GRK: ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων
NAS: and were satisfied; and they picked up seven
KJV: and they took up of the broken
INT: were satisfied And they took up over and above of fragments

Mark 8:19 V-AIA-2P
GRK: κλασμάτων πλήρεις ἤρατε λέγουσιν αὐτῷ
NAS: of broken pieces you picked up? They said
KJV: of fragments took ye up? They say
INT: of fragments full took you up They say to him

Mark 8:20 V-AIA-2P
GRK: πληρώματα κλασμάτων ἤρατε καὶ λέγουσιν
NAS: of broken pieces did you pick up? And they said
KJV: of fragments took ye up? And
INT: [the] fillings of fragments took you up And said

Mark 8:34 V-AMA-3S
GRK: ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
NAS: himself, and take up his cross
KJV: himself, and take up his cross,
INT: himself and let him take up the cross

Mark 11:23 V-AMP-2S
GRK: ὄρει τούτῳ Ἄρθητι καὶ βλήθητι
NAS: mountain, 'Be taken up and cast
KJV: mountain, Be thou removed, and
INT: mountain this Be you taken away and be you cast

Mark 13:15 V-ANA
GRK: εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς
NAS: go in to get anything
KJV: enter [therein], to take any thing
INT: go in any thing to take out of the

Mark 13:16 V-ANA
GRK: τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον
NAS: must not turn back to get his coat.
KJV: back again for to take up his garment.
INT: the things behind to take the clothing

Mark 15:21 V-ASA-3S
GRK: Ῥούφου ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν
NAS: and Rufus), to bear His cross.
KJV: Rufus, to bear his cross.
INT: Rufus that he might carry the cross

Mark 15:24 V-ASA-3S
GRK: τίς τί ἄρῃ
NAS: each man should take.
KJV: what every man should take.
INT: who [and] what [each] should take

Mark 16:18 V-FIA-3P
GRK: χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν
NAS: they will pick up serpents, and if
KJV: They shall take up serpents; and if
INT: hands serpents they will take up and if deadly

Luke 4:11 V-FIA-3P
GRK: ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μή
NAS: and, 'ON [their] HANDS THEY WILL BEAR YOU UP, SO
KJV: thee up, lest at any time
INT: in [their] hands will they bear you lest

Luke 5:24 V-APA-NMS
GRK: ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν
NAS: to you, get up, and pick up your stretcher
KJV: Arise, and take up thy couch,
INT: Arise and having taken up the mat

Luke 5:25 V-APA-NMS
GRK: ἐνώπιον αὐτῶν ἄρας ἐφ' ὃ
NAS: up before them, and picked up what
KJV: them, and took up that whereon
INT: before them having taken up [that] on which

Luke 6:29 V-PPA-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ
NAS: also; and whoever takes away your coat,
KJV: and him that taketh away thy cloke
INT: from him who takes away your

Luke 6:30 V-PPA-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ
NAS: who asks of you, and whoever takes away what
KJV: of him that taketh away thy goods
INT: from him who takes away what [is] yours

Luke 8:12 V-PIA-3S
GRK: διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον
NAS: comes and takes away the word
KJV: and taketh away the word
INT: devil and takes away the word

Luke 8:18 V-FIP-3S
GRK: δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: he has shall be taken away from him.
KJV: him shall be taken even
INT: he seems to have will be taken from him

Luke 9:3 V-PMA-2P
GRK: αὐτούς Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν
NAS: And He said to them, Take nothing
KJV: unto them, Take nothing for
INT: them Nothing take for the

Luke 9:17 V-AIP-3S
GRK: πάντες καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν
NAS: which they had left over were picked up, twelve
KJV: and there was taken up of fragments
INT: all and was taken up the having been over and above

Luke 9:23 V-AMA-3S
GRK: ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
NAS: himself, and take up his cross
KJV: himself, and take up his cross
INT: himself and let him take up the cross

Luke 11:22 V-PIA-3S
GRK: πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ' ᾗ
NAS: him and overpowers him, he takes away from him all his armor
KJV: him, he taketh from him
INT: complete armor of him he takes away in which

Luke 11:52 V-AIA-2P
GRK: νομικοῖς ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα
NAS: to you lawyers! For you have taken away the key
KJV: for ye have taken away the key
INT: lawyers for you took away the key

Luke 17:13 V-AIA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες
NAS: and they raised their voices, saying,
KJV: they lifted up [their] voices,
INT: And they lifted up [their] voice saying

Luke 17:31 V-ANA
GRK: μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά καὶ
NAS: must not go down to take them out; and likewise
KJV: to take it away: and he that is in
INT: not let him come down to take away them and

Luke 19:21 V-PIA-2S
GRK: αὐστηρὸς εἶ αἴρεις ὃ οὐκ
NAS: man; you take up what
KJV: man: thou takest up that
INT: harsh you are you takest up what not

Luke 19:22 V-PPA-NMS
GRK: αὐστηρός εἰμι αἴρων ὃ οὐκ
NAS: man, taking up what
KJV: an austere man, taking up that I laid
INT: harsh am taking up what not

Luke 19:24 V-AMA-2P
GRK: παρεστῶσιν εἶπεν Ἄρατε ἀπ' αὐτοῦ
NAS: to the bystanders, 'Take the mina
KJV: unto them that stood by, Take from
INT: standing by he said Take from him

Luke 19:26 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: he hath shall be taken away from
INT: that which he has will be taken

Luke 22:36 V-AMA-3S
GRK: ἔχων βαλλάντιον ἀράτω ὁμοίως καὶ
NAS: a money belt is to take it along, likewise
KJV: a purse, let him take [it], and
INT: who has a purse let him take [it] likewise also

Luke 23:18 V-PMA-2S
GRK: παμπληθεὶ λέγοντες Αἶρε τοῦτον ἀπόλυσον
NAS: saying, Away with this man,
KJV: saying, Away with this
INT: in a mass saying Away with this [man] release

John 1:29 V-PPA-NMS
GRK: θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν
NAS: of God who takes away the sin
KJV: which taketh away the sin
INT: of God who takes away the sin

John 2:16 V-AMA-2P
GRK: πωλοῦσιν εἶπεν Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν
NAS: He said, Take these things
KJV: doves, Take these things
INT: sold he said Take these things from here

John 5:8 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦς Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: to him, Get up, pick up your pallet
KJV: unto him, Rise, take up thy bed,
INT: Jesus Arise take up the mat

John 5:9 V-AIA-3S
GRK: ἄνθρωπος καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον
NAS: well, and picked up his pallet
KJV: whole, and took up his bed,
INT: man and took up the mat

John 5:10 V-ANA
GRK: ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττον
NAS: and it is not permissible for you to carry your pallet.
KJV: lawful for thee to carry [thy] bed.
INT: it is lawful for you to take up the mat

John 5:11 V-AMA-2S
GRK: μοι εἶπεν Ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: who said to me, 'Pick up your pallet
KJV: said unto me, Take up thy bed,
INT: to me said Take up the mat

John 5:12 V-AMA-2S
GRK: εἰπών σοι Ἆρον καὶ περιπάτει
NAS: who said to you, 'Pick up [your pallet] and walk'?
KJV: said unto thee, Take up thy bed,
INT: having said to you Take up and walk

John 8:59 V-AIA-3P
GRK: ἦραν οὖν λίθους
NAS: Therefore they picked up stones
KJV: Then took they up stones to
INT: They took up therefore stones

John 10:18 V-AIA-3S
GRK: οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ'
NAS: No one has taken it away from Me, but I lay
KJV: No man taketh it from
INT: No one takes it from

John 10:24 V-PIA-2S
GRK: ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις εἰ σὺ
NAS: to Him, How long will You keep us in suspense?
KJV: How long dost thou make us
INT: soul of us hold you in suspense If you

John 11:39 V-AMA-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον
NAS: said, Remove the stone.
KJV: said, Take ye away the stone.
INT: Jesus Take away the stone

John 11:41 V-AIA-3P
GRK: ἦραν οὖν τὸν
NAS: So they removed the stone. Then
KJV: Then they took away the stone
INT: They took away therefore the

John 11:41 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: Then Jesus raised His eyes, and said,
KJV: And Jesus lifted up [his] eyes,
INT: moreover Jesus lifted his eyes

John 11:48 V-FIA-3P
GRK: Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ
NAS: will come and take away both
KJV: shall come and take away both our
INT: Romans and will take away from us both

John 15:2 V-PIA-3S
GRK: φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό καὶ
NAS: fruit, He takes away; and every
KJV: not fruit he taketh away: and every
INT: bearing fruit he takes away it and

John 16:22 V-FIA-3S
GRK: ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ' ὑμῶν
NAS: and no one [will] take your joy
KJV: joy no man taketh from you.
INT: of you no one takes from you

John 17:15 V-ASA-2S
GRK: ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ
NAS: I do not ask You to take them out of the world,
KJV: that thou shouldest take them
INT: I do ask that you should take them out of

John 19:15 V-AMA-2S
GRK: οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον σταύρωσον
NAS: they cried out, Away with [Him], away
KJV: they cried out, Away with [him], away with
INT: then with him Away away crucify

John 19:15 V-AMA-2S
GRK: ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν
NAS: out, Away with [Him], away with [Him], crucify
KJV: Away with [him], away with [him], crucify
INT: with him Away away crucify him

John 19:31 V-ASP-3P
GRK: σκέλη καὶ ἀρθῶσιν
NAS: might be broken, and [that] they might be taken away.
KJV: and [that] they might be taken away.
INT: legs and taken away

John 19:38 V-ASA-3S
GRK: Ἰουδαίων ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα
NAS: Pilate that he might take away
KJV: that he might take away the body
INT: Jews that he might take away the body

John 19:38 V-AIA-3S
GRK: οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα
NAS: that he might take away the body
KJV: therefore, and took the body of Jesus.
INT: therefore and took away the body

John 20:1 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ
NAS: the stone [already] taken away from the tomb.
KJV: the stone taken away from
INT: the stone taken away from the

John 20:2 V-AIA-3P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἦραν τὸν κύριον
NAS: and said to them, They have taken away the Lord
KJV: unto them, They have taken away the Lord
INT: says to them They took away the Lord

John 20:13 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν κύριόν
NAS: to them, Because they have taken away my Lord,
KJV: Because they have taken away my
INT: to them Because they took away the Lord

John 20:15 V-FIA-1S
GRK: κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ
NAS: you have laid Him, and I will take Him away.
KJV: will take him away.
INT: and I him will take away

Acts 4:24 V-AIA-3P
GRK: ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς
NAS: And when they heard [this], they lifted their voices
KJV: when they heard that, they lifted up their voice
INT: having heard with one accord they lifted up [their] voice to

Acts 8:33 V-AIP-3S
GRK: κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν γενεὰν
NAS: HIS JUDGMENT WAS TAKEN AWAY;
KJV: his judgment was taken away: and who
INT: judgment of him was taken away [and] the generation

Acts 8:33 V-PIM/P-3S
GRK: διηγήσεται ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς
NAS: WAS TAKEN AWAY; WHO
KJV: his life is taken from the earth.
INT: will declare for is taken from the

Acts 20:9 V-AIP-3S
GRK: κάτω καὶ ἤρθη νεκρός
NAS: from the third floor and was picked up dead.
KJV: the third loft, and was taken up dead.
INT: down and was taken up dead

Acts 21:11 V-APA-NMS
GRK: ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην
NAS: And coming to us, he took Paul's belt
KJV: us, he took Paul's girdle,
INT: us and having taken the belt

Acts 21:36 V-PMA-2S
GRK: λαοῦ κράζοντες Αἶρε αὐτόν
NAS: them, shouting, Away with him!
KJV: followed after, crying, Away with him.
INT: people crying out Away with him

Acts 22:22 V-PMA-2S
GRK: αὐτῶν λέγοντες Αἶρε ἀπὸ τῆς
NAS: and said, Away with such a fellow
KJV: and said, Away with such
INT: of them saying away with from the

Acts 27:13 V-APA-NMP
GRK: προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο
NAS: their purpose, they weighed anchor and [began] sailing along
KJV: [their] purpose, loosing [thence], they sailed
INT: purpose to have gained having weighed [anchor] very near they coasted along

Acts 27:17 V-APA-NMP
GRK: ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο
NAS: After they had hoisted it up, they used
KJV: Which when they had taken up, they used
INT: which having taken up supports they used

1 Corinthians 5:2 V-ASP-3S
GRK: ἐπενθήσατε ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου
NAS: deed would be removed from your midst.
INT: did mourn that might be taken out of midst

1 Corinthians 6:15 V-APA-NMS
GRK: Χριστοῦ ἐστίν ἄρας οὖν τὰ
NAS: Shall I then take away the members
KJV: then take the members
INT: of Christ are Having taken then the

Ephesians 4:31 V-AMP-3S
GRK: καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν
NAS: and slander be put away from you, along
KJV: evil speaking, be put away from
INT: and evil-speaking let be removed from you

Colossians 2:14 V-RIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ
NAS: was hostile to us; and He has taken it out of the way,
KJV: to us, and took it out of
INT: also it he has taken out of the

1 John 3:5 V-ASA-3S
GRK: τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ καὶ ἁμαρτία
NAS: in order to take away sins;
KJV: was manifested to take away our sins;
INT: sins he might take away and sin

Revelation 10:5 V-AIA-3S
GRK: τῆς γῆς ἦρεν τὴν χεῖρα
NAS: and on the land lifted up his right
KJV: upon the earth lifted up his hand
INT: the earth lifted up the hand

Revelation 18:21 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος
NAS: a strong angel took up a stone like
KJV: mighty angel took up a stone like
INT: And took up one angel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page