ἤρατε
Englishman's Concordance
ἤρατε (ērate) — 3 Occurrences

Mark 8:19 V-AIA-2P
GRK: κλασμάτων πλήρεις ἤρατε λέγουσιν αὐτῷ
NAS: of broken pieces you picked up? They said
KJV: of fragments took ye up? They say
INT: of fragments full took you up They say to him

Mark 8:20 V-AIA-2P
GRK: πληρώματα κλασμάτων ἤρατε καὶ λέγουσιν
NAS: of broken pieces did you pick up? And they said
KJV: of fragments took ye up? And
INT: [the] fillings of fragments took you up And said

Luke 11:52 V-AIA-2P
GRK: νομικοῖς ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα
NAS: to you lawyers! For you have taken away the key
KJV: for ye have taken away the key
INT: lawyers for you took away the key

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page