796. ἀστραπή (astrapé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 796. ἀστραπή (astrapé) — 9 Occurrences

Matthew 24:27 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ
NAS: For just as the lightning comes
KJV: For as the lightning cometh out of
INT: indeed the lightning comes forth from [the]

Matthew 28:3 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ
NAS: was like lightning, and his clothing
KJV: was like lightning, and his
INT: of him as lightning and the

Luke 10:18 N-AFS
GRK: Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ
NAS: from heaven like lightning.
KJV: Satan as lightning fall from
INT: Satan as lightning out of the

Luke 11:36 N-DFS
GRK: λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
NAS: the lamp illumines you with its rays.
KJV: when the bright shining of a candle
INT: lamp shining might light you

Luke 17:24 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ
NAS: For just like the lightning, when it flashes
KJV: as the lightning, that lighteneth
INT: indeed the lightning flashes from

Revelation 4:5 N-NFP
GRK: θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ
NAS: come flashes of lightning and sounds
KJV: proceeded lightnings and
INT: throne go forth lightnings and voices

Revelation 8:5 N-NFP
GRK: φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός
NAS: and sounds and flashes of lightning and an earthquake.
KJV: and lightnings, and
INT: voices and lightnings and an earthquake

Revelation 11:19 N-NFP
GRK: καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ
NAS: in His temple, and there were flashes of lightning and sounds
KJV: and there were lightnings, and voices,
INT: and they were lightnings and voices

Revelation 16:18 N-NFP
GRK: καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ
NAS: And there were flashes of lightning and sounds
KJV: and lightnings; and
INT: And they were lightnings and voices

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page