κώμην
Englishman's Concordance
κώμην (kōmēn) — 13 Occurrences

Matthew 10:11 N-AFS
GRK: πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε ἐξετάσατε
NAS: city or village you enter, inquire
KJV: city or town ye shall enter, enquire
INT: city or village you enter inquire

Matthew 21:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι
NAS: to them, Go into the village opposite
KJV: Go into the village over against you,
INT: into the village that [is] in front

Mark 8:26 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς Μηδὲ
NAS: Do not even enter the village.
KJV: go into the town, nor tell
INT: into the village might you enter nor

Mark 11:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι
NAS: to them, Go into the village opposite
KJV: into the village over against
INT: into the village before you

Luke 8:1 N-AFS
GRK: πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ
NAS: from one city and village to another,
KJV: city and village, preaching and
INT: city and village by village preaching and

Luke 9:52 N-AFS
GRK: εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαριτῶν ὡς
NAS: and entered a village of the Samaritans
KJV: into a village of the Samaritans,
INT: they entered into a village of Samaritans so as

Luke 9:56 N-AFS
GRK: εἰς ἑτέραν κώμην
NAS: on to another village.
KJV: to another village.
INT: to another village

Luke 10:38 N-AFS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά γυνὴ
NAS: along, He entered a village; and a woman
KJV: into a certain village: and a certain
INT: entered into a village certain a woman

Luke 17:12 N-AFS
GRK: εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ
NAS: As He entered a village, ten leprous
KJV: into a certain village, there met him
INT: into a certain village met him

Luke 19:30 N-AFS
GRK: τὴν κατέναντι κώμην ἐν ᾗ
NAS: Go into the village ahead
KJV: into the village over against
INT: the ahead village in which

Luke 24:13 N-AFS
GRK: πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους
NAS: day to a village named
KJV: day to a village called Emmaus,
INT: going to a village being distant furlongs

Luke 24:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο
NAS: And they approached the village where
KJV: unto the village, whither
INT: to the village where they were going

John 11:30 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κώμην ἀλλ' ἦν
NAS: come into the village, but was still
KJV: come into the town, but was
INT: into the village but was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page