λεπροὶ
Englishman's Concordance
λεπροὶ (leproi) — 4 Occurrences

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ
NAS: walk, [the] lepers are cleansed
KJV: walk, the lepers are cleansed,
INT: lame walk lepers are cleansed and

Luke 4:27 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν
NAS: And there were many lepers in Israel
KJV: And many lepers were in
INT: And many lepers were in

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ
NAS: walk, [the] lepers are cleansed,
KJV: walk, the lepers are cleansed,
INT: lame walk lepers are cleansed and

Luke 17:12 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες οἳ
NAS: a village, ten leprous men who
KJV: ten men that were lepers, which stood
INT: him ten leprous men who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page