πορεύου
Englishman's Concordance
πορεύου (poreuou) — 16 Occurrences

Matthew 2:20 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν
NAS: and His mother, and go into the land
KJV: mother, and go into the land
INT: of him and go into [the] land

Luke 5:24 V-PMM/P-2S
GRK: κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν
NAS: up your stretcher and go home.
KJV: thy couch, and go into thine
INT: mat of you go to the

Luke 7:50 V-PMM/P-2S
GRK: σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has saved you; go in peace.
KJV: hath saved thee; go in peace.
INT: has saved you go in peace

Luke 8:48 V-PMM/P-2S
GRK: σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has made you well; go in peace.
KJV: thee whole; go in peace.
INT: has healed you go in peace

Luke 10:37 V-PMM/P-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πορεύου καὶ σὺ
NAS: said to him, Go and do
KJV: Jesus unto him, Go, and do
INT: Jesus Go and you

Luke 13:31 V-PMM/P-2S
GRK: Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν ὅτι
NAS: to Him, Go away, leave here,
KJV: Get thee out, and depart hence: for
INT: Go out and proceed from here for

Luke 17:19 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτῷ Ἀναστὰς πορεύου ἡ πίστις
NAS: to him, Stand up and go; your faith
KJV: unto him, Arise, go thy way: thy faith
INT: to him Having risen up go forth the faith

John 4:50 V-PMM/P-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πορεύου ὁ υἱός
NAS: said to him, Go; your son
KJV: saith unto him, Go thy way; thy son
INT: Jesus Go the son

John 8:11 V-PMM/P-2S
GRK: σε κατακρίνω πορεύου καὶ ἀπὸ
NAS: you, either. Go. From now
KJV: condemn thee: go, and sin
INT: you do condemn go and from

John 20:17 V-PMM/P-2S
GRK: τὸν πατέρα πορεύου δὲ πρὸς
NAS: to the Father; but go to My brethren
KJV: Father: but go to my
INT: the Father go moreover to

Acts 8:26 V-PMM/P-2S
GRK: Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν
NAS: Get up and go south
KJV: Arise, and go toward the south
INT: Rise up and go toward [the] south

Acts 9:15 V-PMM/P-2S
GRK: ὁ κύριος Πορεύου ὅτι σκεῦος
NAS: said to him, Go, for he is a chosen
KJV: unto him, Go thy way: for he
INT: the Lord Go for a vessel

Acts 10:20 V-PMM/P-2S
GRK: κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς
NAS: up, go downstairs and accompany them without
KJV: and get thee down, and go with them,
INT: go down and proceed with them

Acts 22:10 V-PMM/P-2S
GRK: με Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν
NAS: to me, 'Get up and go on into Damascus,
KJV: me, Arise, and go into Damascus;
INT: me Having risen up go to Damascus

Acts 22:21 V-PMM/P-2S
GRK: πρός με Πορεύου ὅτι ἐγὼ
NAS: And He said to me, 'Go! For I will send
KJV: unto me, Depart: for I
INT: to me Go for I

Acts 24:25 V-PMM/P-2S
GRK: νῦν ἔχον πορεύου καιρὸν δὲ
NAS: and said, Go away for the present,
KJV: and answered, Go thy way for this time;
INT: present being going away opportunity moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page