πορευόμενοι
Englishman's Concordance
πορευόμενοι (poreuomenoi) — 7 Occurrences

Matthew 10:7 V-PPM/P-NMP
GRK: πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε
NAS: And as you go, preach, saying,
KJV: And as ye go, preach, saying,
INT: Going and proclaim

Luke 1:6 V-PPM/P-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ πορευόμενοι ἐν πάσαις
NAS: of God, walking blamelessly
KJV: before God, walking in all
INT: God walking in all

Luke 8:14 V-PPM/P-NMP
GRK: τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ
NAS: are the ones who have heard, and as they go on their way they are choked
KJV: which, when they have heard, go forth, and
INT: of life moving along are choked and

Luke 24:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην
NAS: two of them were going that very
INT: day were going to a village

2 Peter 3:3 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
NAS: with [their] mocking, following after
KJV: days scoffers, walking after their
INT: lusts of them following

Jude 1:16 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι καὶ τὸ
NAS: finding fault, following after
KJV: complainers, walking after
INT: lusts own walking and the

Jude 1:18 V-PPM/P-NMP
GRK: ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν
NAS: there will be mockers, following after
KJV: time, who should walk after
INT: their own desires walking of ungodlinesses

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page