ἐπορεύθη
Englishman's Concordance
ἐπορεύθη (eporeuthē) — 11 Occurrences

Matthew 12:1 V-AIP-3S
GRK: τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went through
KJV: Jesus went on the sabbath day
INT: time went Jesus

Matthew 19:15 V-AIP-3S
GRK: χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
NAS: His hands on them, He departed from there.
KJV: on them, and departed thence.
INT: [his] hands upon them he departed from there

Luke 1:39 V-AIP-3S
GRK: ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν
NAS: arose and went in a hurry
KJV: days, and went into
INT: days this went into the

Luke 4:42 V-AIP-3S
GRK: ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον
NAS: Jesus left and went to a secluded
KJV: he departed and went into
INT: [the] day having gone out he went into a solitary

Luke 7:11 V-AIP-3S
GRK: τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν
NAS: afterwards He went to a city
KJV: the day after, that he went into
INT: the next [day] he went into a town

Luke 19:12 V-AIP-3S
GRK: τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν
NAS: A nobleman went to a distant
KJV: A certain nobleman went into a far
INT: certain of noble birth proceeded to a country

Luke 22:39 V-AIP-3S
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ
NAS: And He came out and proceeded as was His custom
KJV: he came out, and went, as
INT: And having gone forth he went according to the

John 8:1 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ
NAS: But Jesus went to the Mount of Olives.
KJV: Jesus went unto the mount
INT: Jesus however went to the

Acts 8:27 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ ἰδοὺ
NAS: he got up and went; and there was an Ethiopian
KJV: And he arose and went: and, behold,
INT: And having risen up he went And Behold

Acts 12:17 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον
NAS: he left and went to another
KJV: And he departed, and went into another
INT: And having gone out he went to another

2 Timothy 4:10 V-AIP-3S
GRK: αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην
NAS: has deserted me and gone to Thessalonica;
KJV: and is departed unto
INT: age and is gone to Thessalonica

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
Πόντον — 1 Occ.
Πόντου — 1 Occ.
Ποπλίῳ — 1 Occ.
Ποπλίου — 1 Occ.
πορείαις — 1 Occ.
πορείαν — 1 Occ.
ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page